3 ขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว

1

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าที่ร้านค้า

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่ร้านค้า มูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ( รวมภาษีแล้ว)

ลูกค้าสามารถติดต่อขอคำร้องคืนภาษี (แบบ ภ.พ 10) และต้นฉบับใบกำกับภาษี ได้ที่ จุดบริการ  Vat Refund ที่จีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรี  ในวันที่มีการซื้อสินค้า

สินค้าที่ซื้อต้องนำออกนอกประเทศไทยทาง ท่าอากาศยานนานาชาติ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยจะเริ่มวันนับสินค้าเป็นวันแรก

2

ตรวจรับรองสินค้าสินค้า
ณ จุดเคาน์เตอร์ศุลกากร

นำสินค้าตามแบบ ภ.พ. 10พร้อมต้นฉบับใบกำกับภาษี ให้เจ้าพนักงานศุลกากรตรวจรับรองสินค้าและ    ประทับตราในวันที่เดินทางออกนอกประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานานชาติภูเก็ต

หมายเหตุ: ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้ขอคืนภาษีสามารถส่งแบบ ภ.พ. 10 และต้นฉบับใบกำกับภาษีที่ผ่านการตรวจรับรองสินค้าจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่สรรพากรพร้อมแบบสำเนาหนังสือเดินทาง

3

คืนภาษี ณ สำนักงาน
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

หลังจากผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทางแล้ว ขอคืนภาษีได้ที่สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวโดย ยื่นแบบ ภ.พ.10 ที่ได้รับการตรวจรับรองสินค้าและประทับตราศุลกากร พร้อมต้นฉบับใบกำกับภาษี

สินค้าราคาแพง เช่นสินค้าประเภท อัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน หรือรูปพรรณ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตาและปากกา ที่มีมูลค่าของสินค้าแต่ละชิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หลังผ่านการตรวจประทับตราจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร ให้นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรและประทับตราในแบบ ภ.พ.10 อีกครั้งหนึ่ง

หากจำนวนงินภาษีที่ขอคืน เกิน 30,000 บาท สามารถเลือกขอคืนเป็นดราฟต์หรือโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต