Careers

Job Opening

Interested candidate may send resume to
hr@gmsdutyfree.co.th

1.ตำแหน่ง Sales Manager

หน้าที่หลัก ดูแลยอดขายของแผนก Shop Operation ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
สรรหาวิธีการหรือโปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้เกิดผลกำไรสูงสุด

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง / ชาย
 • มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนอยู่ในขั้นดี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถคิดและวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในทุกสถานการณ์
 • บุคลิกภาพดี สุขุม ใจเย็น มีภาวะผู้นำ
 • หากมีประสบการณ์ทำบริษัททัวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประจำที่สาขา ภูเก็ต

 

2.ตำแหน่ง Sales Supervisor

หน้าที่หลัก ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมีหน้าที่ดูแลพนักงานภายใต้สายบังคับบัญชา
ในเรื่องการจัดตารางทำงาน การบริหารยอดขายของแต่ละคน, ต้องคำนวณ Commission และ Incentive ในแต่ละเดือน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความสามารในการใช้โปรแกรม SAP / Microsoft Office – Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ด้าน Sales ( คิดคำนวณค่า Commission & Incentive ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
 • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น อดทน และตั้งใจทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ประจำที่สาขา ภูเก็ต

 

 

3.ตำแหน่ง SALES (พนักงานขาย)

หน้าที่หลัก ขายสินค้าและบริการลูกค้าที่เข้ามาภายในห้างสรรพสินค้าให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง / ชาย
 • มีทักษะด้านภาษาจีน ( มีหนังสือรับรองด้านภาษา HSK LV.3 ขึ้นไป )
 • มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประจำที่สาขา ภูเก็ต

 

4.ตำแหน่ง Shop General Manager

หน้าที่หลัก จัดทำกลยุทธ ควบคุมดูแลบริหารการดำเนินงานส่วนงานปฏิบัติการร้านค้า

วิเคราะห์และสรุปผลการยอดขายเพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจากธุรกิจ Duty free อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ แก้ไขปัญหาและสถานการณ์เบื้องต้นได้
 • ประจำที่สาขา ภูเก็ต

 

5.ตำแหน่ง Chief Financial Officer

หน้าที่หลัก ดูแล ควบคุมและกำหนดนโยบายกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำงบประมาณการรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบและรับรองเอกสารทางกฏหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี/โท ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 3 ปี ( ในธุรกิจค้าปลีก/ Duty free )
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชี และงานอื่นๆในสายงาน
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองขั้นสูง
 • บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ แก้ไขปัญหาและสถานการณ์เบื้องต้นได้
 • ประจำที่สาขา ภูเก็ต

 

6.Marketing Communication

Responsible: Initiate new ideas for advertising and events that related to marketing campaigns. Create marketing plan and be knowledgeable about various promotional marketing tools.

Qualification

 • Minimum of 5 years’ experience in marketing, communications or public relations.
 • Outgoing personality – you’re required to join many networking events and feel comfortable introducing yourself to strangers.
 • Ability to manage multiple projects at a time.
 • Excellent planning, communication, decision-making, and interpersonal skills.
 • Proven ability to provide guidance and influence all levels of the organization.
 • Good command of English.
 • ประจำที่สาขา ภูเก็ต

 

7.ตำแหน่ง Programmer

หน้าที่หลัก พัฒนาซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นให้มีคุณภาพและบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่นการแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบแอพพลิเคชั่นและระบบซอฟแวร์ และงานอื่นๆในส่วนของ IT Application

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้าน Relational Database and SQL Language, Crystal report, C#, JavaScript, HTML5, CSS, API Development in both REST & SOAP อย่างน้อย 3 ปี
 • Full Stack Developer.
 • มีความรู้เกี่ยวกับ POS, ธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ฟัง, พูด,อ่าน,เขียน)
 • มีทักษะการสื่อสาร การเรียนรู้ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ประจำที่สาขา ภูเก็ต

 

8.ตำแหน่ง ล่ามแปลภาษา (รัสเซีย)

หน้าที่หลัก ทำหน้าที่บริการลูกค้าเป็นหลัก ช่วยแปลภาษาให้แก่ลูกค้าตั้งแต่การแนะนำไปจนถึงการสนับสนุนการขายสินค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง / ชาย
 • บุคลิกภาพดี
 • อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักในการบริการ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีความกล้าแสดงออก
 • มีทักษะภาษารัสเซียจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประจำที่สาขา ภูเก็ต

 

9.ตำแหน่ง Airport Runner

หน้าที่หลัก ทำการแพ็คและขนย้ายสินค้า, ตรวจ นับ เช็ค สินค้าเพื่อทำการคีย์ข้อมูลลงระบบ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย เท่านั้น
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • หากมีประสบการณ์ในส่วนของการขนย้าย หรือคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรมตามแผนก
 • ค่ารักษาทันตกรรม