การรับสินค้า

ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าที่ จีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรีได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการเดินทางที่แน่นอน และรับสินค้าที่เคาเตอร์จ่ายสินค้า ที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต

หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินกรุณาติดต่อหมายเลข  (+66)0 766 83155

สถานที่ติดต่อรับสินค้า

ลูกค้าสามารถติดต่อรับสินค้าได้ที่ เคาเตอร์จ่ายสินค้า ณ ท่าอากาศยานนานานชาติภูเก็ต บริเวณชั้น 3 ใกล้ประตูขึ้นเครื่องทางออกหมายเลข 15

ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าที่ จีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรีได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 9 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการเดินทางที่แน่นอน และรับสินค้าที่เคาเตอร์จ่ายสินค้า ที่สนามบินนานาชาติกระบี่

หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินกรุณาติดต่อหมายเลข  (+66)0 766 83155

สถานที่ติดต่อรับสินค้า

ลูกค้าสามารถติดต่อรับสินค้าได้ที่ เคาเตอร์จ่ายสินค้า ณ ท่าอากาศยานนานานชาติกระบี่ บริเวณชั้น 2